PARA SA IYONG KAGALAKAN/Ano Ang Dapat Kong Gawin?

Mula sa Gospel Translations Tagalog

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Gospel
Topic Index
About this resource
English: For Your Joy/What Should I Do?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Gospel
Chapter 8 of the book PARA SA IYONG KAGALAKAN

Translation by Desiring God


At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kaniya, at lumuhod sa harap niya, at siya'y tinanong, Mabuting Guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?
- Marcos 10:17

At siya'y humingi ng mga ilaw at tumakbo sa loob, at, nanginginig sa takot, ay nagpatirapa sa harapan ni Pablo at ni Silas, at sila'y inilabas at sinabi, Mga ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas?
- Mga Gawa 16:29-30

Alam mo ba ang kautusan ng Diyos na ikaw ay magalak?

Mangaglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon!
- Awit 100:2

Magpakaligaya ka naman sa Panginoon; at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso.
- Awit 37:4

Ang pinakamagandang balita sa mundo ay walang pagsasalungat sa ating pinakamataas na kagalakan at ang ganap na kabanalan ng Diyos. Ang ating kasaganaan sa Diyos kay Hesus ay nagdadakila sa Kanya bilang ating pinakamimithing kayamanan at nagdadagdag ng kagalakan- magpakailanman at walang katapusang kagalakan- na hindi mapapantayan.

Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay: nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan; sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man.
Mga Awit 16:11