PARA SA IYONG KAGALAKAN/Paano ko Mamahalin ang Diyos na Hinahayaang Lumaganap ang Kasamaan?

Mula sa Gospel Translations Tagalog

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Gospel
Topic Index
About this resource
English: For Your Joy/How Can I Love a God Who Allows so Much Evil?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Gospel
Chapter 5 of the book PARA SA IYONG KAGALAKAN

Translation by Desiring God


At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin; nguni't ipinalagay ng Dios na kabutihan.
- Genesis 50:20

Sapagka't sa katotohanan sa bayang ito'y laban sa iyong banal na Lingkod na si Jesus, na siya mong pinahiran, ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga Gentil at ng mga bayan ng Israel, ay nangagpisanpisan, Upang gawin ang anomang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasiya upang mangyari.
- Mga Gawa 4:27-28

Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Dios.
- Deutoronomio 29:29

ANG pinakamakabuluhang bagay na masasabi natin tungkol sa pagdurusa at kasamaan ay, kay Hesu Kristo, ginawa ito ng Diyos para sa kabutihan. Ang pinagsimulan ng kasamaan ay nababalot ng hiwaga. “Free Will” ang tawag natin sa misteryong ito. Hindi maipaliwanag kung papaano piniling magkasala ang ganap na nilikha. Isa pang pangalan ng hiwagang ito ay “the sovereignty of God.” Ito ay totoong nakasaad sa Bibliya, ngunit marami pa ring di masagot na katanungan. Ang Bibliya ay di nagsasabi ng lahat ng gusto nating malaman. Sa halip sinasabi nito “Ang mga bagay na lihim ay nauukol sa Panginoon nating Diyos” (Deuteronomio 29:29).

Sa kaibuturan ng Bibliya at Kristiyanismo hindi natin makikita ang pinagmulan ng kasamaan, ngunit ipinapakita nito ang pagkilos ng Diyos at ang pagsalungat niya sa kasamaan – naging walang hanggang kabutihan at kagalakan. May mga palatandaan sa Banal na Kasulatan na ganito ang tadhana ng Mesyas. Si Jose, anak ni Jacob, ipinagbili bilang alipin sa Ehipto. Nagmistulan siyang pinabayaan sa loob ng 17 taon. Ngunit sa pagkilos ng Diyos siya ang naging tagapamahala ng Ehipto, at ng panahon ng matinding tagtuyot siya ang naging tagapagligtas ng nagbenta sa kanya. Ang kabuuan ng kuwento ay pinaliwanag ni Jose na “At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin; nguni't ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito, na iligtas ang buhay ng maraming tao” (Genesis 50:20). Ito ay nagsilbing pagpapakilala sa gawain ni Hesu Kristo, tinalikuran upang magligtas.

Tunghayan natin ang pinagmulan ni Kristo. Dati ang Diyos ang natatanging Hari ng Israel. Ngunit nag-aklas ang mga Isrelita at humiling ng taong hari: “Hindi; kundi magkakaroon kami ng hari sa amin; (1 Samuel 8:19). Kalauna inamin nila “Sapagka't aming idinagdag sa lahat ng aming mga kasalanan ang kasamaang ito, na humingi kami para sa amin ng isang hari” (1 Samuel 12:19). Ngunit naroon ang Diyos. Mula sa hanay ng mga haring ito si Kristo ay isinugo sa mundo. Ang walang salang tagapagligtas ay nagmula sa makasalanang pinanggalingan upang magligtas ng mga makasalanan.

Ngunit ang pinaka-nakamamanghang pangyayari ay ang pagtatagumpay ni Kristo sa kasamaan at pagdurusa ay ang pagdaan niya sa mga bagay na ito. Bawat pagtataksil at pagpaparusa kay Kristo ay kasalanan at kasamaan. Ngunit bahagi dito ang Diyos. Ang sabi ng Bibliya “Siya, na ibinigay sa takdang pasiya at paunang kaalaman ng Dios, kayo sa pamamagitan ng mga kamay ng mga tampalasan ay inyong ipinako sa krus at pinatay" (Gawa 2:23). Ang latay sa kanyang likod, tinik sa kanyang ulo, ang pagdura sa kanyang pisngi, mga pasa sa kanyang mukha, pako sa kanyang palad, sibat sa kanyang tagiliran, ang alipusta ng mga maykapangyarihan, pagtaksil ng kanyang kaibigan, paglisan ng kanyang mga alagad- ito ay sanhi ng pagkakasala at bahagi ng plano ng Diyos sa pagtanggal ng kapangyarihan ng kasalanan. “Ang dalawa ni Herodes at ni Poncio Pilato, kasama ng mga Gentil at ng mga bayan ng Israel, ay nangagpisanpisan, upang gawin ang anumang naitakda na ng iyong kamay at ng iyong pasiya upang mangyari” (Mga Gawa 4:27-28).

Wala ng hihigit pang kasalanan sa pagtakwil at pagpatay sa Anak ng Diyos. Wala ng mas hihigit pang pagdurusa at pagkawalang-sala sa pinagdaanan ni Kristo. Ngunit bahagi dito ang Diyos. “Gayon ma'y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya” (Isaiah 53:1). Ang kanyang paraan sa pag-gapi ng kasamaan at pagdurusa ay ang pag-gamit ng kasamaan at pagdurusa. “Nguni't siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan” (Isaias 53:5). Hindi ba’t ang pagdurusa ni Kristo ay pagpapahayag sa mundo na walang kasalanan o kasamaan na hihigit pa sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, na di kayang gawing walang hanggang kabutihan at kagalakan? Ang pagdurusang ating idinulot ang naging panimula ng ating kaligtasan. At sinabi ni Hesus, “Ama, patawarin mo sila; sapagka't hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa” (Lukas 23:34).