Paano Natin Ipaglalaban ang Tunay na Kaligayahan?

Mula sa Gospel Translations Tagalog

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About Christian Hedonism
Topic Index
About this resource
English: How Shall We Fight for Joy?

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About Christian Hedonism

Translation by Josie Penol

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


1. Dapat maintindihan na ang tunay na kaligayahan ay galing lamang sa Panginoon.

2. Dapat maintindihan na ang tunay na kaligayahan ay dapat ipaglaban ng lubusan.

3. Gumawa ng desisyon na labanan ang lahat ng mga nakikitang kasalanan sa sarili.

4. Alamin ang sikreto kung paano lumaban tulad ng isang pinatawad na makasalanan.

5. Dapat maintindihan na ang labanan ay para makita kung sino talaga ang Panginoon.

6. Basahin at isapuso ang nakasulat sa Bibliya.

7. Manalangin nang taimtim para ang puso't mga mata ay nakatuon sa Diyos.

8. Dapat matutuhang pagsabihan ang sarili kaysa palaging makinig dito.

9. Makihalubilo sa mga taong and puso ay nasa Panginoon din para ikaw ay matulungang makilala ang Panginoon nang mas mabuti at matutung ilaban ang ating laban.

10. Magtiwala sa mga panahong hindi maramdaman and presensiya ng Panginoon.

11. Kunin ang tamang pahinga at ibigay ang tamang pagkain sa katawang ipinagkaloob ng Panginoon.

12. Mamangha sa ipinakita ng Panginoon sa pamamagitan ng kalikasan.

13. Magbasa ng mga libro tungkol sa Panginoon at sa mga taong nagbigay ng kanilang buhay sa Kaniya.

14. Gawin ang mga mahihirap na mga gawain na nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa.

15. Palaparin ang bisyon para sa gawain at ibigay ang sarili para maparating ang magandang Balita sa mga hindi pa nakarinig.